İNTERNET Yardım Hattı

Just another WordPress.com site

İnternet adreslerindeki kısaltmalar ne anlama geliyor?

Sürekli bu kısaltmaları kullanıyoruz. Peki bunların anlamları nedir ?
gov : Devlet kuruluşları
edu : Eğitim kurumları
org : Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar
com : Ticari kuruluşlar
mil : Askeri kuruluşlar
net : Servis Sunucuları
ac : Akademik kuruluşlar
int : Uluslararası organizasyonlar, kuruluşlar
ftp : FTP Arşiv Sitesi
www : World Wide Wep

11820 Teknoloji destek hattı

Reklamlar

Çevrimdışı çalış

internet explorer çevrimdışı gösteriyor mu. hiç sorun değil.

Öncelikle internet sayfası açıp dosya butonundan çevrimdışı çalış butonunu kontrol ediyoruz.

Sorun devam ediyor mu.

Araçlar – internet seçenekleri – bağlantılar – çevirmeli veya sanal özel ağ ayarları butonu dolu ise burdaki seçenekleri kaldıralım. Sorun giderilmiştir.

11820 Teknoloji Destek Hattı.

 

 

Tüm internet Hata Kodları ve Anlamları(600-781)

İnternet ba lantısnda meydana gelebilecek problemler için hata kodlarının ayrıntılı bilgisi aşağıdadır.
Aldığınız hata numarasına göre kontrol ediniz.

600 An operation is pending.
Bir İşlem Beklemede – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı ye
niden başlatın.

601 An invalid port handle was detected.
Geçersiz bir ba lantı noktası tutamacı algılandı – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

602 The specified port is already open.
Belirtilen ba lantı noktası zaten açık – A ba lantısının kullanmayı denedi i COM ba lantı noktası başka bir etkin a ba lantısı veya başka bir işlem (örne in bir faks programı gibi bir telefon hattı izleme program&amp305 tarafından kullanılıyor. COM ba lantı noktasının kullanımını engelleyen uygulamadan çıkın.

603 The caller’s buffer is too small.
Arayanın arabelle i çok küçük – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

604 Incorrect information was specified.
Yanlış bilgi belirtildi – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı de iştirdiyseniz (örne in seri ba lantı noktasını veya modemi) A ve Çevirmeli Ba lantılar ayarlarını yeniden yapılandırdı ınızdan emin olun.

605 The port information cannot be set.

605 Ba lantı noktası bilgileri ayarlanamıyor – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı de iştirdiyseniz (örne in seri ba lantı noktasını veya modemi) A ve Çevirmeli Ba lantılar ayarlarını yeniden yapılandırdı ınızdan emin olun.

606 The specified port is not connected.
Belirtilen ba lantı noktası ba lı de il. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

607 An invalid event is detected.
Geçersiz bir olay algılandı. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

608 A device was specified that does not exist.
Varolmayan bir aygıt belirtildi. – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı de iştirdiyseniz (örne in seri ba lantı noktasını veya modemi) A ve Çevirmeli Ba lantılar ayarlarını yeniden yapılandırdı ınızdan emin olun.

609 The device type was specified that does not exist.
Varolmayan bir aygıt türü belirtildi. – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı de iştirdiyseniz (örne in seri ba lantı noktasını veya modemi) A ve Çevirmeli Ba lantılar ayarlarını yeniden yapılandırdı ınızdan emin olun.

610 An invalid buffer was specified.
Geçersiz bir arabellek belirtildi. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

611 A route was specified that is not available.
Kullanılabilir olmayan bir yön belirtildi. – A yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

612 A route was specified that is not allocated.
Ayrılmamış bir yön belirtildi. – A yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu hata bilgisayarınızın kaynakları azaldı ında da ortaya çıkabilir.

613 An invalid compression was specified.
Geçersiz bir sıkıştırma belirtildi. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

614 There were insufficient buffers available.
Kullanılabilir arabellek yetersiz. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

615 The specified port was not found.
Belirtilen ba lantı noktası bulunamadı. – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı de iştirdiyseniz (örne in seri ba lantı noktasını veya modemi) A ve Çevirmeli Ba lantılar ayarlarını yeniden yapılandırdı ınızdan emin olun.
616 An asynchronous request is pending.
Zaman uyumsuz bir istek beklemede. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

617 The modem is already disconnecting.
Modem zaten ba lantıyı kesiyor. – A ve Çevirmeli Ba lantılar’ın ba lantısını kapatmasını bekleyin.

618 The specified port is not open.
Belirtilen ba lantı noktası açık de il. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

619 The specified port is not connected.
Belirtilen ba lantı noktası ba lı de il. – Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

620 No endpoints could be determined.
Hiçbir bitiş noktası belirlenemedi. – A yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

621 The system could not open the phonebook.Sistem, telefon defterini açamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar sistemköküSystem32Ras klasöründeki Rasphone.pbk dosyasını kullanır. Dosyanın klasörde bulundu undan emin olun ve A ve Çevirmeli Ba lantılar’ı yeniden başlatın.

622 The system could not load the phonebook.
Sistem, telefon defterini yükleyemedi. – A ve Çevirmeli Ba lantılar sistemköküSystem32Ras klasöründeki Rasphone.pbk dosyasını kullanır. Dosyanın klasörde bulundu undan emin olun ve A ve Çevirmeli Ba lantılar’ı yeniden başlatın.

623 The system could not find the phonebook entry for this connection.
Sistem bu ba lantının telefon defteri girdisini bulamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar telefon defterini buldu, ancak belirtilen ba lantı girdisini bulamadı. Bu hata başka bir uygulama A ve Çevirmeli Ba lantılar telefon defterini kullanıp geçersiz bir ba lantı girdisi belirlemedikçe ortaya çıkmaz.

624 The system could not update the phonebook file.
Sistem, telefon defteri dosyasını güncelleyemedi. – A ve Çevirmeli Ba lantılar sistemköküSystem32Ras klasöründeki Rasphone.pbk dosyasını kullanır. Diskinizin dolu olmadı ından ve bu dosyayı de iştirme izniniz oldu undan emin olun.

625 The system found invalid information in the phonebook.
Sistem, telefon defterinde geçersiz bilgiler buldu. – Rasphone.pbk telefon defteri dosyası bozuk olabilir. Dosyayı sistemköküSystem32Ras klasöründen silip yeni bir dosya oluşturmak için A ve Çevirmeli Ba lantıları yeninden başlatın.

626 A string could not be loaded.
Bir dize yüklenemedi. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

627 A key could not be found.
Bir anahtar bulunamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.

628 The connection was closed.
Ba lantı kesildi – Bu bir çevirmeli a ba lantısıysa, ba lantıyı yeniden çevirin. Bu iletiyi almaya devam ederseniz, modemin başlangıç hızını azaltın ve gelişmiş modem özelliklerini kapatın. Bkz.: En yüksek modem ba lantı noktası hızını de iştirmek için. Sorun devam ederse, sistem yöneticinize başvurun.
Bu bir sanal özel a (VPN) ba lantısıysa, erişim bir uzaktan erişim ilkesi veya başka bir kimlik do rulama özelli i nedeniyle engellenmiş olabilir. Sistem yöneticinize başvurun.

629 The connection was closed by the remote computer.
Ba lantı, uzaktaki bilgisayar tarafından kesildi. – Ba lantı aşa ıdakilerden biri nedeniyle kesildi:
Kurtarılamaz bir telefon hattı hatası.
Parazitli telefon hattı.
Sistem yöneticisi ba lantıyı kesti.
Uzaktan erişim sunucusundaki modemle seçilen hızda do ru anlaşma hatası.
Ba lantıyı yeniden kurmak için Yeniden Ara’yı tıklatın. Ba lantının Seçenekler sekmesinde otomatik yeninden aramayı da etkinleştirebilirsiniz. Bu sorun devam ederse, ba lantının modem hızını 9600 bit/sn’ye düşürün ve yeniden aramayı deneyin.
Başka bir sunucuya ba lanmayı deneyip sorunun ba lanmaya çalıştı ınız uzaktan erişim sunucusundan kaynaklanıp kaynaklanmadı ını denetleyebilirsiniz. Ayrıca, ba lanmak istedi iniz sunucuya başka bir telefon hattı üzerinden ba lanmayı deneyebilirsiniz.

630 The modem was disconnected due to hardware failure.
Donanım başarısızlı ı nedeniyle modem ba lantısı kesildi. – Ba lantı aşa ıdakilerden biri nedeniyle kesildi:
Modeminizde (veya başka bir iletişim aygıtınızda) kurtarılamaz bir hata oluştu.
İletişim ba lantı noktanızda kurtarılamaz bir hata oluştu.
Modem kablonuz takılı de il.
Sorunu tanılayıp düzeltmek için aşa ıdaki işlemleri yapın:
Modeminizin açık ve modem kablonuzun sıkıca takılı oldu undan emin olun.
Modeminizin do ru çalıştı ından emin olun.

631 The user disconnected the modem.
Kullanıcı modem ba lantısını kesti. – Bilgisayarınızdaki bir işlem hattı kesti. Yeniden arayın.
632 An incorrect structure size was detected.
Hatalı bir yapı algılandı. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

633 The modem is already in use or is not configured for dialing out.
Modem halen kullanımda veya çevirme için yapılandırılmamış. – Bu bir çevirmeli ba lantıysa, a ba lantısının kullanmayı denedi i COM ba lantı noktası başka bir etkin a ba lantısı veya başka bir işlem (örne in bir faks programı gibi bir telefon hattı izleme program&amp305 tarafından kullanılıyor. COM ba lantı noktasının kullanımını engelleyen uygulamadan çıkın.
Bu bir sanal özel a (VPN) ba lantısıysa, a ba lantısının kullanma girişiminde bulundu u VPN aygıtı açılamıyor. Sorun devam ederse, sistem yöneticinize başvurun.

634 Your computer could not be registered on the remote network.
Bilgisayarınız uzaktaki a a kaydedilemedi. – Uzaktan erişim sunucusu bilgisayarınızın adını a da kaydedemiyor. Bu durum genelde NetBIOS iletişim kuralında ortaya çıkar, ancak TCP/IP veya IPX iletişim kurallarında da görülebilir. Bu sorun genelde bir adres a üzerinde kullanımdaysa ortaya çıkar. Sistem yöneticinize başvurun.

635 There was an unknown error.
Bilinmeyen bir hata oluştu. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
636 The device attached to the port is not the one expected.
Ba lantı noktasına ba lanan aygıt, istenen aygıt de il. – Donanım yapılandırmanız ve ba lantınızın yapılandırma ayarları büyük olasılıkla birbiriyle tutarsız. İletişim donanımınızı de iştirdiyseniz (örne in seri ba lantı noktasını veya modemi) ba lantıyı yeniden yapılandırdı ınızdan emin olun.

637 A string was detected that could not be converted.
Dönüştürülemeyen bir dize algılandı. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

638 The request has timed out.
İstek zaman aşımına u radı. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

639 No asynchronous net is available.
Kullanılabilir zaman uyumsuz a yok. – NetBIOS a yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

640 A error has occurred involving NetBIOS.
NetBIOS ile ilgili bir hata oluştu. – Modem ayarlanan hız için bir ba lantı anlaşması yapamıyor. Modemin başlangıç hızını azaltın ve yeniden arayın. Bkz. En yüksek modem ba lantı noktası hızını de iştirmek için. Ayrıca, modem sıkıştırmasını ve yazılım sıkıştırmasını devre dışı bırakmayı deneyin.
Yine de bir ba lantı yapamıyorsanız, ba lantıya NWLink IPX/SPX/NetBIOS Uyumlu Aktarma İletişim Kuralını eklemeyi deneyin.
641 The server cannot allocate NetBIOS resources needed to support the client.
Sunucu, istemciyi desteklemek için gerekli Net BIOS kaynaklarını ayıramıyor. – Sistem yöneticinizden uzaktan erişim sunucusunun kaynak sı asını artırmasını isteyin veya Bilgisayar Yönetimi altındaki Hizmetler’de İleti Teslim ve A DDE gibi kullanmadı ınız hizmetleri durdurun.

642 One of your computer’s NetBIOS names is already registered on the remote network.
Bilgisayarınızın NetBIOS adlarından biri zaten uzaktaki a da kayıtlı. – Aynı adı kullanan başka bir bilgisayar uzak a da oturum açmış durumda. A daki her bilgisayar benzersiz bir adla kaydolmalıdır. Aşa ıdakileri denetleyin:
Sizinkiyle aynı adı kullanan başka bir bilgisayar ba landı ınız uzak a da oturum açmış olmamalı.
Bilgisayarınız ba lanmaya çalıştı ınız a a henüz fiziksel olarak ba lı durumda de il.

643 A network adapter at the server failed.
Sunucudaki bir a ba daştırıcısı başarısız oldu. – Hatayı sistem yöneticinize bildirin.

644 You will not receive network message popups.
A açılan iletilerini alamayacaksınız. – A a ba lı olan başka bir bilgisayar sizin ileti adınızı kullanıyor. Sizi gelmesi gereken iletiler di er bilgisayara gönderiliyor. Uzak iş istasyonunuzdan ileti almak istiyorsanız, bir sonraki a a ba lanma girişiminizden önce ofis bilgisayarınızda oturum kapatmayı unutmayın.
Bu hata Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express veya Microsoft Exchange iletilerini etkilemez.

645 There was an internal authentication error.
İç kimlik do rulama hatası oluştu. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın

646 The account is not permitted to log on at this time of day.
Hesabın, günün bu saatinde oturum açmasına izin verilmiyor. – Hesabınız a ınıza sınırlı erişim için yapılandırılmış durumda. A a geçerli yapılandırmada belirtilen saatlerden başka saatlerde ba lanmanız gerekiyorsa, sistem yöneticinizden yapılandırmayı de iştirmesini isteyin.

647 The account is disabled.
Hesap devre dışı bırakıldı. – Kullanıcı hesabı devre dışı. Bu durum yinelenen hatalı oturum açma girişimleri veya sistem yöneticisinin hesabı güvenlik gerekçeleriyle devre dışı bırakması nedeniyle ortaya çıkabilir. Sistem yöneticinizden hesabınızı Yerel Kullanıcı ve Gruplar’da etkinleştirmesini isteyin.

648 The password for this account has expired.
Bu hesabın parolasının kullanım süresi sona ermiş. – A ve Çevirmeli Ba lantılar üzerinden ba lanıyorsanız, parolanızı de iştirmeniz otomatik olarak istenir. Rasdial komutunu kullanarak ba lanıyorsanız, parolanızı aşa ıdaki işlemleri yaparak de iştirebilirsiniz:
CTRL+ALT+DEL tuşlarına basın.
Parolayı De iştir’i tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
Yönetici grubuna üyeyseniz ve parolanızın süresi dolduysa, parolanızı başka bir yöneticinin de iştirmesi gerekir. Parolanızı kendiniz de iştiremezsiniz.

649 The account does not have permission to dial in.
Hesabın çevirme için izni yok. – Aşa ıdalerden biri nedeniyle hesabın arama izni yok:
Seçti iniz etki alanında geçerli bir hesabınız var, ancak hesabınızın a a uzaktan erişim izni yok. Sistem yöneticinizden kullanıcı hesabınız veya Yönlendirme ve Uzaktan Erişim için arama iznini etkinleştirmesini isteyin. Hesabınızın süresi doldu, devre dışı bırakıldı, kilitlendi veya arama erişiminiz kilitlendi. Sunucuda oturum açmak veya arama erişimi için izin verilen saatler dışında ba lanmaya çalışıyorsunuz veya hesabınız için geçerli olan ilke arama izni sa lamıyor..
Bir arayan kimli i kuralı ba lanmanızı engelliyor olabilir. Örne in, hesabınız için belirli bir numaradan arama zorunlulu u konmuş olabilir.
Uzaktaki bilgisayar yalnızca yerel hesapların ba lanmasına izin verebilir.
Bilgisayarınızın anlaşma yapamadı ı bir kimlik do ulama iletişim kuralı gerekli olabilir veya bilgisayarınız uzaktaki bilgisayardaki ilke tarafından yetki verilmeyen bir iletişim kuralını kullanmayı deniyor olabilir.
Başka bir etki alanına arama izni olan bir hesabınız varsa, hesabınız bu etki alanında kullanmak için aşa ıdaki işlemleri yapın:
1. Ba lantı simgesini sa tıklatın, sonra da Özellikler’i tıklatın.
2. Seçenekler sekmesinde Ad ve parola, sertifika vb. sor ve Windows oturum açma etki alanını ekle onay kutularını işaretleyin..
3. Güvenlik sekmesinde, Otomatik olarak Windows oturumu açma adımı, parolamı ve varsa etki alanımı kullan onay kutularını temizleyin ve Tamam dü mesini tıklatın.
4. Ba lantı simgesini çift tıklatın, sonra da Numarayı Çevir’i tıklatın.
5. Uygun kullanıcı adını, parolayı ve etki alanını belirtin..

650 The remote access server is not responding.
Uzaktan erişim sunucusu yanıt vermiyor. – Aşa ıdakilerden biri bu hataya yol açmış olabilir:
Uzaktan erişim sunucusu çalışmıyor. Sunucunun çalışıp çalışmadı ını ö renmek için sistem yöneticinize başvurun.
Hat çok parazitli olabilir veya modeminiz uzaktan erişim sunucusundaki modemle belirtilen hızda do ru olarak anlaşma sa layamıyor olabilir. Bu olasılıklardan herhangi birinde modemin başlangıç hızını (bit/sn) düşürün ve yeniden arayın. Modemin seri ba lantı kablosunun de iştirilmesi gerekiyor olabilir. Ba lantının kimlik do rulama ayarları yanlış olabilir. Sistem yöneticinize başvurarak kimlik do rulama ayarlarınızın uzaktan erişim sunucusunun gerektirdi i şekilde olup olmadı ını araştırın.
Uzaktan erişim sunucusunun yazılım sıkıştırma ve donanım sıkıştırma ayarları aynı anda etkin olabilir. Genelde, uzaktan erişim sunucusu yazılım sıkıştırması etkin, donanım sıkıştırması devre dışı durumdadır.

651 The modem has reported an error.
Modem hata raporladı – Modeminiz (veya başka bir aygıt) bir hata bildirdi.
Bu bir çevirmeli a ba lantısı ise ve desteklenen bir dış modem kullanıyorsanız modemi kapatıp yeniden açın. A ve Çevirmeli Ba lantılar’ı kapatıp yeniden açın ve sonra yeniden arayın. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.
Bu bir sanal özel a (VPN) ba lantısı ise, ba lantı yapılandırmasında yanlış bir TCP/IP adresi bildirmiş olabilirsiniz veya ulaşmaya çalıştı ınız sunucu kullanılamaz durumda olabilir. Sunucunun kullanılabilir durumda olup olmadı ını belirlemek için sistem yöneticinize başvurun.

652 There was an unrecognized response from the modem.
Modemden tanımlanamayan bir yanıt geldi. – Modeminiz (veya başka bir aygıt) komut dosyalarından hiçbirinde (Pad.inf, Switch.inf veya dosyaadı.scp) listelenmeyen bir ileti döndürdü.
Desteklenen bir dış modem kullanıyorsanız, modemi kapatıp yeniden açın ve sonra yeniden arayın.

653 A macro required by the modem was not found in the device .INF file section.
Modem için gerekli bir makro, aygıt .INF dosyası bölümünde bulunamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.
Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

654 A command or response in the device .INF file section refers to an undefined macro.
Aygıt .INF dosya bölümündeki bir komut veya yanıt, tanımlanmamış bir makroyu gösteriyor. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.
Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

655 The <MESSAGE> macro was not found in the device .INF file section.
<MESSAGE> makrosu aygıt .INF dosya bölümünde bulunamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.
Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

656 The <DEFAULTOFF> macro in the device .INF file section contains an undefined macro.
Aygıt INF dosya bölümündeki <DEFAULTOFF> makrosu, tanımlanmamış bir makro içeriyor. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.
Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

657 The device .INF file could not be opened.
Aygıt .INF dosyası açılamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

658 The device name in the device .INF or media .INI file is too long.
Aygıt .INF veya ortam .INF dosyasındaki aygıt adı çok uzun. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

659 The media .INI file refers to an unknown device name.
Ortam .INI dosyası, bilinmeyen bir aygıt adını gösteriyor. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

660 The device .INF file contains no responses for the command.
Aygıt .INF dosyası, komut için hiç bir yanıt içermiyor. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

661 The device .INF file is missing a command.
Aygıt .INF dosyasında bir komut eksik. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

662 there was an attempt to set a macro not listed in the device .INF file section.
Aygıt .INF dosyası bölümünde listelenmeyen bir makroyu ayarlama girişiminde bulunuldu. –
A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.
Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

663 The media .INI file refers to an unknown device type.
Ortam .INI dosyası, bilinmeyen bir aygıt türünü gösteriyor – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

664 The system has run out of memory.
Sistemin belle i doldu. – Sistem belle i yetersiz. Bazı programları kapatın ve yeniden arayın.

665 The modem is not properly configured.
Modem düzgün yapılandırılmamış. – Aygıt başka bir ba lantı için kullanılıyorsa, bu ba lantıyı kesin. Ba lantıyı başka bir aygıt kullanmak üzere yeniden yapılandırın.

666 The modem is not functioning.
Modem çalışmıyor. – Modeminiz (veya başka bir aygıt) aşa ıdakilerden biri nedeniyle yanıt vermiyor:
Harici modem kapalı.
Modem bilgisayarınıza sıkıca ba lı de il. Kablonun hem modem ucuna, hem de bilgisayar ucuna sıkıca takıldı ından emin olun.
Seri ba lantı kablosu A ve Çevirmeli Ba lantılar’ın gerektirdi i belirtimlere uymuyor.
Modemde bir donanım sorunu var. Modemi kapatıp 20saniye bekleyin ve sonra modemi yeniden açın.
667 The system was unable to read the media .INI file.
Sistem, ortam .INI dosyasını okuyamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

668 The connection was terminated.
Ba lantı sona erdirildi. – Ba lantıyı yeniden çevirin. Bu iletiyi almaya devam ederseniz, modemin başlangıç hızını azaltın ve yazılım sıkıştırması gibi gelişmiş modem özelliklerini kapatın. Sorun devam ederse, sistem yöneticinize başvurun. Ayrıca, modeminizin uyumlu olup olmadı ını denetleyin.
El ile çeviriyorsanız, Bitti’yi tıklatmadan önce ba lı oldu unuzdan emin olun. A ve Çevirmeli Ba lantılar’daki Gelişmiş menüsünde Operatör Yard?m?yla Arama seçene?ini belirlediyseniz el ile arma yapabilirrsiniz.

669 The usage parameter in the media .INI file is invalid.
Ortam .INI dosyasındaki kullanım parametresi geçersiz. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

670 The system was unable to read the section name from the media .INI file..
Sistem, ortam .INI dosyasından bölüm adını okuyamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

671 The system was unable to read the device type from the media .INI file.
Sistem, ortam .INI dosyasından aygıt türünü okuyamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

672 The system was unable to read the device name from the media .INI file.
Sistem, ortam .INI dosyasından aygıt adını okuyamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

673 The system was unable to read the usage from the media .INI file.
Sistem, ortam .INI dosyasından kullanımı okuyamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın

674 The system was unable to read the maximum connection BPS rate from the media .INI file.
Sistem, ortam .INI dosyasından en fazla ba lantı BPS hızını okuyamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

675 The system was unable to read the maximum carrier connection speed from the media .INI file.
Sistem, ortam .INI dosyasından en fazla taşıyıcı ba lantı hızını okuyamadı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

676 The line is busy.
Telefon hattı meşgul. – Numarayı yeniden çevirin. Ba lantı özelliklerinin Seçenekler sekmesinde otomatik yeniden aramayı etkinleştirebilirsiniz. Bkz. Yeniden Arama Seçeneklerini Yapılandırma.
Uzun zamandır modeminiz güncellenmediyse modeminizi update etmek gerekebilir
Ba landı ınız numaranın ait oldu u santralde bir problem olabilir ,hizmet aldı ınız ISP’nin diger ba lantı numaralarını deneyebilirsiniz.

677 A person answered instead of a modem.
Modem yerine bir kişi yanıt verdi. – Modem veya başka bir aygıt telefonu açmadı. Numarayı kontrol edip yeniden arayın. Bu bir sanal özel a (VPN) ba lantısı ise, hedef sunucunun anabilgisayar adını veya IP adresini denetleyip yeniden ba lanmayı deneyin.

678 There was no answer.
Yanıt alınamadı. – Modem veya başka bir aygıt telefonu açmadı. Numarayı kontrol edip yeniden arayın. Bu bir sanal özel a (VPN) ba lantısı ise, hedef sunucunun anabilgisayar adını veya IP adresini denetleyip yeniden ba lanmayı deneyin. Ayrıca, telefon hattının modemdeki do ru yuvaya takıldı ından emin olun.

679 The system could not detect the carrier.
Sistem, taşıyıcıyı algılayamadı. – Modem veya başka bir aygıt telefonu açmadı. Birçok modem, uzak modem telefonu açmadı ında bu hatayı döndürür. Numarayı kontrol edip yeniden arayın. Bu bir sanal özel a (VPN) ba lantısı ise, hedef sunucunun anabilgisayar adını veya IP adresini denetleyip yeniden ba lanmayı deneyin. Ba lantı özelliklerinin Seçenekler sekmesinde otomatik yeniden aramayı etkinleştirebilirsiniz.

680 There was no dial tone.
Çevir sesi yok. – Bir telefon hattı modeminize hatalı takılmış veya çıkartılmış olabilir. Aradı ınız numara dış hatta erişmek için bir numaranın (örne in 9) çevrilmesini gerektiriyor olabilir veya numara çok uzun olabilir.

681 The modem reported a general error.
Modem, genel bir hata raporladı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

691 Access was denied because the user name and/or password was invalid on the domain.
Kullanıcı adı ve/veya parolası etki alanında geçersiz oldu u için erişim engellendi. – Kullanıcı hesabınız listelenen etki alanında kayıtlı de il, parolanızın süresi doldu veya bilgileri hatalı girdiniz. Bir etki alanı belirtmezseniz uzaktan erişim sunucusu kullanıcı adı ve parolanızı kendisinin üye oldu u etki alanında do rulamaya çalışır. Kullanıcı adınızı, parolayı ve etki alanını dikkatle girin. Bu bilgilerden emin de ilseniz, sistem yöneticinize başvurun.

692 There was a hardware failure in the modem.
Modemde donanım arızası var. – Modeminiz (veya başka bir aygıt) aşa ıdakilerden biri nedeniyle yanıt vermiyor: Modem kapalı, arızalı veya bilgisayarınıza sıkıca ba lı de il.
Sorunu gidermek için aşa ıdakileri yapın:
-Modeminizi sıfırlayın. Daha fazla bilgi için, donanım belgelerine bakın.
-Bir dış modem kullanıyorsanız, uygun bir seri ba lantı kablosu kullandı ınızdan ve kablonun sıkıca takıldı ından emin olun. Modem kablosunu de iştirmeyi deneyebilirsiniz. Ayrıca, modeminizi seri ba lantı noktasına ba lamak için bir ba daştırıcı kullanıyorsanız, ba daştırıcının modem iletişim için do ru biçimde yapılandırıldı ından emin olun. Örne in, fare için 9-25 arasındaki pin ba daştırıcıları seri a ba lantılarında do ru çalışmaz.
-Seri ba lantı noktası veya çoklu ba lantı noktası ba daştırıcısını sınayıp gerekirse de iştirin. Modemin anlaşma seçeneklerinin do ru yapılandırıldı ından emin olun. Modeminizdeki farklı anlaşma seçeneklerini ö renmek için donanım belgelerine başvurun.
Modeminiz A ve Çevirmeli Ba lantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.
-Başka bir uygulamanın (örne in HyperTerminal) iletişim ba lantı noktasını kullanmadı ından emin olun. Ba lantı noktası kullanımdayken A ve Çevirmeli Ba lantılar’ın başlatılması bu hatanın görüntülenmesine neden olabilir.
695 The state machines are not started.
Durum makinaları başlatılmamış. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

696 The state machines are already started.
Durum makinaları zaten başlatılmış. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

697 The response looping did not complete.
Yanıt döngüsü tamamlanmadı. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

699 The modem response caused a buffer overflow.
Modem yanıtı, arabellek taşmasına neden oldu. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

700 The expanded command in the device .INF file is too long.
Aygıt .INF dosyasındaki genişletilmiş komut çok uzun. – Komut dosyalarından komutların uzunlu u 256karakteri aşamaz. Komutu birden çok komuta bölün. Bkz. Windows komut dosyası kullanarak çevirmeli oturum açma işlemini otomatikleştirme veya Switch.inf komut dosyalarını kullanarak çevirmeli oturum açma işlemini otomatikleştirme.

701 The modem moved to a connection speed not supported by the COM driver.
Modem, COM sürücüsü tarafından desteklenmeyen bir ba lantı hızına taşındı. – Modeminiz seri ba lantı noktasının yorumlayamadı ı bir hızda ba lanmaya çalıştı. Modem başlangıç hızını daha düşük bir standart bit/sn de erine ayarlayın.

703 The connection needs information from you, but the application does not allow user interaction.
Ba lantının sizden bilgi alması gerekiyor, ancak uygulama kullanıcı katılımına izin vermiyor. Ba lanmaya çalıştı ınınız sunucu kullanıcıyla etkileşimli oturum açma işlemi gerektiriyor. rasdial komutu veya numarayı çevirmek için kullandı ınız uygulama kullanıcı etkileşimini desteklemiyor. Olanaklıysa A ve Çevirmeli Ba lantılar klasöründe varolan bir ba lantıyı kullanarak ba lanmayı deneyin. Ba lanmak için komut dosyası kullanıyorsanız, Terminal özelli iyle yapılandırılmış bir çevirmeli ba lantı kullanmayı deneyin. Terminal penceresi gerekli olan kullanıcı etkileşimini etkinleştirebilir.

704 The callback number is invalid.
Geri arama numarası geçersiz. – İstemci için belirtti iniz geri arama numarası geçerli de il.

705 The authorization state is invalid.
Yetki durumu geçersiz. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

707 There was an error related to the X.25 protocol.
X.25 iletişim kuralı ile ilgili bir hata oluştu. – X.25 ba lantısı hata verdi. X.25 sa layıcınızdan, bildirilen tanılama bilgilerini yorumlamasını isteyin.

708 The account has expired.
Hesabın kullanım süresi sona erdi. – Sistem yöneticinizden hesabınız yeniden etkinleştirmesini isteyin.

709 There was an error changing the password on the domain. The password might have been too short or might have matched a previously used password.
Etki alanında parola de iştirme hatası oluştu. Parola çok kısa veya önceden kullanılan bir parola ile eşleşiyor olabilir. – Parolanızı de iştirmeyi yeniden deneyin. Yine bu iletiyi alırsanız, sistem yöneticinize bildirin.

710 s****l overrun errors were detected while communicating with the modem.
Modem ile iletişim sırasında, seri taşma hataları algılandı. – Modemin başlangıç hızını (saniyedeki bit sayısın&amp305 azaltın ve yeniden arayın.

711 The Remote Access Service Manager could not start. Additional information is provided in the event log.
Uzaktan Erişim Hizmet Yöneticisi başlatılamadı. Olay günlü ünde ek bilgiler sa landı. – Uzaktan Erişim Ba lantı Yöneticisi hizmeti çalışmıyor olabilir. Hizmeti otomatik olarak başlatılacak şekilde de iştirin. Sorunun nedeni modeminiz veya modem kablonuz olabilir. Modeminizin desteklendi inden emin olun.
712 The two-way port is initializing. Wait a few seconds and redial.
İki yollu ba lantı noktası başlatılıyor. Birkaç saniye bekleyin ve yeniden çevirin. – Bu hata ça rı almak üzere yapılandırılmış bir ba lantıda ortaya çıkabilir (biplex ba lant&amp305. Bu hata, sunucu ba lantıyı ça rı almak üzere başlattı ı sırada dışarı arama yapılırsa ortaya çıkar. A ve Çevirmeli Ba lantılar birkaç saniye içinde yeniden arama yapar.

713 No active ISDN lines are available.
Kullanılabilir etkin ISDN hattı yok. – ISDN hattınızın do ru yerleştirildi inden ve sonlandırıcı dirençlerin do ru takıldı ından emin olun (ISDN kartınızın belgelerine bakın) ve sonra yeniden çevirin. Bu hatayı almaya devam ederseniz, ISDN kartı satıcısının müşteri hizmetlerine veya ISDN telefon şirketine başvurun.

714 No ISDN channels are available to make the call.
Aramayı gerçekleştirmek için kullanılabilecek ISDN kanalı yok. – ISDN kanallarının tümü meşgul. Genelde, BRI (Temel Hız Arabirimi) düzeyinde hizmet veren ISDN, sesli veya veri aramaları yapılabilecek iki kanal sa lar. Her iki kanal da meşgulse A ve Çevirmeli Ba lantılar dışarı arama yapamaz. Kanallardan birini kapatıp yeniden arayın.

715 Too many errors occurred because of poor phone line quality.
Telefon hattının yetersizli i nedeniyle çok fazla hata oluştu. – Kimlik do rulama sırasında telefon hattınızda çok sayıda zaman uyumsuz hata oluştu. Yeniden deneyin. Sorun devam ederse baud hızınızı düşürün ve ayarladı ınız tüm modem özelliklerini devre dışı bırakın.

716 The remote access service IP configuration is unusable.
Uzaktan erişim hizmeti IP yapılandırması kullanılamaz durumda. – Uzaktan erişim sunucusundaki TCP/IP yapılandırmasında sorun var. Örne in, ba lantınız sunucudan kullanılamaz durumdaki bir TCP/IP adresini istiyor olabilir. Sunucunuzdaki TCP/IP ayarlarını do rulamak için sistem yöneticinize başvurun

717 No IP addresses are available in the static pool of remote access service IP addresses.
Uzaktan erişim hizmeti IP adreslerinin statik havuzunda kullanılabilir IP adresi yok. – Uzaktaki a da çakışmaya neden olmayacak bir IP adresi kullanmayı deneyin. Adres çakışmalarını önlemek için, olanaklıysa DHCP kullanın.

718 The connection timed out waiting for a valid response from the remote computer.
Uzaktaki bilgisayardan geçerli bir yanıt beklerken ba lantı zaman aşımına u radı. – Bir PPP görüşmesi başladı, ancak uzaktaki bilgisayar uygun süre içinde yanıt vermedi i için sonlandırıldı. Bu hata hat kalitesinin kötü olmasından veya sunucudaki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.

719 The connection was terminated by the remote computer.
Ba lantı, uzaktaki bilgisayar tarafından sonlandırıldı. – Bir PPP görüşmesi başlatıldı, ancak uzaktaki bilgisayarın iste i üzerine sonlandırıldı. Sunucuda bir hata ortaya çıkmış olabilir.

720 The connection attempt failed because your computer and the remote computer could not agree on PPP control protocols.
Bilgisayarınız ile uzaktaki bilgisayar, PPP denetim iletişim kurallarında anlaşamadıkları için ba lantı girişimi başarısız oldu. – Ba lantınız için PPP a denetim iletişi kuralları yapılandırılmamış veya ilgili a iletişim kuralı yüklü de il. Bu hata ürün yükseltme işlemi sırasında a iletişim kuralı türü de iştirildi inde ortaya çıkabilir.

721 The remote computer is not responding.
Uzaktaki bilgisayar yanıt vermiyor. – Bir PPP görüşme denemesi yapıldı, ancak uzaktaki bilgisayar yanıt vermedi. Bu hata sunucu PPP desteklemedi inde (örne in WindowsNT 3.51 veya daha önceki bir sürümü olan bir uzaktan erişim sunucusunda veya bir SLIP sunucusunda) ortaya çıkar. Bu hata sunucu, PPP başlamadan önce bir terminal penceresiyle oturum açılmasını gerektirdi inde de ortaya çıkabilir. Oturum açmak için terminal penceresinin kullanılması sorunu çözüyorsa, bu işlemin ileride yapılacak ba lantılarda otomatik olarak yapılmasını sa layabilirsiniz.
Ayrıca, bu hata bilgisayarınızda veya uzak sunucuda bir donanım arızası oldu unu da gösteriyor olabilir.

722 Invalid data was received from the remote computer. This data was ignored.
Uzaktaki bilgisayardan geçersiz veri alındı. Bu veri dikkate alınmadı. – Geçerli biçimde olmayan bir PPP paketi alındı. Sistem yöneticinizin sorunu çözmek için PPP olaylarını bir dosyaya kaydetmesi gerekebilir.

723 The phone number, including prefix and suffix, is too long.
Önek ve sonekleriyle, telefon numarası çok uzun. – Telefon numarası, önek ve sonekle birlikte, en çok 128karakter uzunlu unda olabilir.

726 The IPX protocol cannot be used for dial-out on more than one modem at a time.
IPX iletişim kuralı, bir seferde birden fazla modemde çevirme için kullanılamaz. – IPX iletişim kuralı kullanılarak dışarı arama yapmak için yalnızca tek bir ba lantı kullanılabilir.

728 The system cannot find an IP adapter.
Sistem, IP ba daştırıcısı bulamıyor. – TCP/IP yapılandırmasında sorun var. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

729 SLIP cannot be used unless the IP protocol is installed.
IP iletişim kuralı yüklenmedikçe SLIP kullanılamaz. – TCP/IP’nin yüklü olup olmadı ını denetleyin.

731 The protocol is not configured.
İletişim kuralı yapılandırılmamış. – Bir PPP denetim iletişim kuralında, yapılandırılmamış belirli bilgiler istendi. PPP anlaşma sorununu belirlemek için, sistem yöneticinizden Netsh.exe hizmet programını kullanarak PPP günlük kaydını etkinleştirmesini isteyin.

732 Your computer and the remote computer could not agree on PPP control protocols.
Bilgisayarınız ve uzaktaki bilgisayar, PPP denetim iletişim kurallarında anlaşamadı. – PPP parametre anlaşması, yerel ve uzak bilgisayar ortak parametre kümesinde anlaşmaya varamadı ı için başarısız oldu. Sistem yöneticinizden TCP/IP, IPX veya NetBEUI gibi a iletişim kurallarının yapılandırmasını denetlemesini isteyin. Sistem yöneticinizden PPP anlaşma sorununu belirlemek için Netsh.exe hizmet programını kullanarak PPP günlük kaydını etkinleştirmesini de isteyebilirsiniz.

733 Your computer and the remote computer could not agree on PPP control protocols.
Bilgisayarınız ve uzaktaki bilgisayar, PPP denetim iletişim kurallarında anlaşamadı. –
Sunucu PPP’yi destekliyor, ancak ba lantınızın a iletişim kuralını desteklemiyor. Sistem yöneticinizden ba lantıyı sunucunuzun destekledi i bir a iletişim kuralı kullanmak üzere yapılandırmasını isteyin. Sistem yöneticinizden PPP anlaşma sorununu belirlemek için Netsh.exe hizmet programını kullanarak PPP günlük kaydını etkinleştirmesini de isteyebilirsiniz.

734 The PPP link control protocol was terminated.
PPP ba lantı denetimi iletişim kuralı sonlandırıldı. – Bir PPP ba lantı denetim iletişim kuralı görüşmesi başlatıldı, ancak uzaktakibilgisayarın iste i üzerine sonlandırıldı. Sunucuda bir hata ortaya çıkmış olabilir. Sistem yöneticinize başvurun. Sistem yöneticinizden PPP anlaşma sorununu belirlemek için Netsh.exe hizmet programını kullanarak PPP günlük kaydını etkinleştirmesini de isteyebilirsiniz.

735 The requested address was rejected by the server.
İstenen adres, sunucu tarafından reddedildi. – Ba lantınız belirli bir IP adresi istemek üzere yapılandırıldı. Sunucu istemcilerin belirli bir IP adresi istemelerine izin verecek şekilde yapılandırılmamış veya istenen IP adresi başka bir istemci tarafından kullanılıyor olabilir. Adres çakışmalarını önlemek için, olanaklıysa DHCP kullanın.

736 The remote computer terminated the control protocol.
Uzaktaki bilgisayar, denetim iletişim kuralını sonlandırdı. – Bir PPP a denetim iletişim kuralı görüşmesi başlatıldı, ancak uzaktaki bilgisayarın iste i üzerine sonlandırıldı. Sunucuda bir hata ortaya çıkmış olabilir. Sistem yöneticinize başvurun. Sistem yöneticinizden PPP anlaşma sorununu belirlemek için Netsh.exe hizmet programını kullanarak PPP günlük kaydını etkinleştirmesini de isteyebilirsiniz
737 Loopback detected.
Geridöngü algılandı. – PPP görüşmesine katılan yerel ve uzak bilgisayar aynı. Bu genellikle ba lantı üzerindeki bir aygıtın (örne in, modemin) karakterleri yankılıyor oldu u anlamına gelir. Bu aygıtları sıfırlamayı deneyin. Başka satıcıların sunucularında, uzaktaki bilgisayarın ba lantıdan önce bir teleks (TTY) oturum açma denemesi yaptı ına işaret ediyor olabilir. Güvenlik sekmesinde, ba lantıyı ba lantı sonrası terminal kullanımı için yapılandırabilirsiniz.

738 The server did not assign an address.
Sunucu adres atamadı. – Sunucu ayrılmış adresler havuzundan bilgisayarınıza IP adresi atayamıyor. Sistem yöneticinizden ba lantıyı uzak a da çakışmaya neden olmayacak belirli bir IP adresini kullanacak şekilde yapılandırmasını isteyin. Ayrıca, olanaklıysa, adres çakışmalarını önlemek için DHCP kullanabilirsiniz.

739 The authentication protocol required by the remote server cannot use the stored password. Redial, entering the password explicitly.
Uzaktaki sunucu tarafından istenen kimlik do rulama iletişim kuralı, depolanmış parolayı kullanamaz. Parolayı do ru girerek numarayı yeniden çevirin. – Bu hata yalnızca Microsoft sunucusu olmayan sunucularla PPP ba lantıları yapıldı ında ortaya çıkar. Başka istemcilerle birlikte çalışma için kullanılan standart PPP kimlik do rulama iletişim kuralları parolanın düz metin biçiminde verilmesini gerektirir, ancak Windows güvenlik açısından yalnızca şifrelenmiş parolalar kullanır.

740 An invalid dialing rule was detected.
Geçersiz bir çevirme kuralı algılandı. – A ve Çevirmeli Ba lantılar için yapılandırılan TAPI aygıtları başlatılamadı veya do ru yüklenmedi. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Hata devam ederse, ayrıntılı uyarılar veya hatalar için olay günlü üne bakın.

741 The local computer does not support the required data encryption type.
Yerel bilgisayar, gerekli veri şifreleme tipini desteklemiyor. – Güvenlik sekmesinde Veri şifrelemesi iste (yoksa ba lantıyı kes) onay kutusu işaretlenmiş, ancak ba lantınızın şifreleme yetene i yok. Şifrelenmemiş ba lantılar kullanmak için onay kutusunu temizleyin veya sistem yöneticinize başvurun.
Bu hata parolanız 14karakterden daha uzun oldu unda, Güvenlik sekmesinde Veri şifrelemesi iste (yoksa ba lantıyı kes) onay kutusu işaretliyse ve Kimli imi aşa ıdaki gibi do rula’da Güvenli parola iste seçiliyse ortaya çıkabilir. 14karakterden daha kısa bir parola kullanın, Veri şifrelemesi iste (yoksa ba lantıyı kes) onay kutusu temizleyin ve Kimli imi aşa ıdaki gibi do rula’da Güvenli parola iste’yi tıklatın.

742 The remote computer does not support the required data encryption type.
Uzaktaki bilgisayar, gerekli veri şifreleme tipini desteklemiyor. – İstenilen şifreleme düzeyi uzaktaki bilgisayarda kullanılamıyor. Bilgisayarlardan biri 128 bit şifreleme teknolojisi kullanırken di eri 40 veya 56 bit şifreleme kullanıyor olabilir. Sistem yöneticinize başvurarak şifreleme düzeyinizi ö renin ve sunucunun da aynı düzeyi kullandı ından emin olun.

743 The remote server requires data encryption.
Uzaktaki sunucu veri şifreleme istiyor. – Uzaktan erişim sunucusu şifreleme gerektiriyor, ancak ba lantınızda şifreleme etkinleştirilmemiş.

751 The callback number contains an invalid character. Only the following characters are allowed: 0 to 9, T, P, W, (,), -, @, and space.
Geri arama numarası geçersiz bir karakter içeriyor. Yalnızca aşa ıdaki karakterlere izin verilir: 0 – 9, T, P, W, (,), -, @, ve boşluk. – Geçersiz geri arama numarası. Numarada yalnızca 0 ile 9 arasındaki sayılar, T, P, W, (, ), -, @ ve boşluk karakterleri kullanılabilir. Do ru numarayı girip yeniden arayın.

752 A syntax error was encountered while processing a script.
Bir komut dosyası çalıştırılırken sözdizimi hatasıyla karşılaşıldı. – Komut dosyası işlenirken bir sözdizimi hatası saptandı.

753 The connection could not be disconnected because it was created by the multi-protocol router.
Ba lantı kesilemedi, çünkü birden fazla iletişim kuralı yönlendiricisi tarafından oluşturulmuş.
Bu ba lantı Yönlendirme ve Uzaktan Erişim tarafından kullanılıyor. Ba lantıyı kesmek için Yönlendirme ve Uzaktan Erişim hizmetini kullanın. Ba lantı, yönlendirme arabirimleri listesinde veya uzaktan erişim istemcileri listesinde yer alıyor.

754 The system could not find the multi-link bundle.
Sistem birden fazla ba lantı grubunu bulamadı. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

755 The system cannot perform automated dial because this entry has a custom dialer specified.
Sistem otomatik çevirme gerçekleştiremiyor çünkü bu girdi, belirtilen özel bir çeviriciye sahip.
Sistem yöneticinize başvurun.

756 This connection is already being dialed.
Bu ba lantı zaten çevriliyor. – Bekleyip daha sonra yeniden deneyin.

757 Remote access services could not be started automatically. Additional information is provided in the event log.
Uzak erişim hizmetleri otomatik olarak başlatılamadı. Ek bilgiler olay günlü ünde sa lanmıştır. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son de işikliklerin geçerli olmasını sa lamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

758 Internet connection sharing is already enabled on the connection.
Internet ba lantı paylaşımı, ba lantıda zaten etkin. – Bu hata, ba lantının özellikleri açıkken bir uygulamanın Internet ba lantı paylaşımını etkinleştirip, ardından siz de özelli i etkinleştirmeye çalışıtı ınızda ortaya çıkar. Ba lantının özelliklerini kapatıp yeniden açın. Internet ba lantı paylaşımı sekmesindeki Internet ba lantı paylaşımını etkinleştir seçme kutusu seçili olmalıdır.

760 An error occurred while routing capabilities were being enabled.
Yönlendirme yetenekleri etkinleştirilirken bir hata oluştu. – Yönlendirme etkinleştirilmek istenirken bir iç hata oluştu. Sistem yöneticinize başvurun.

761 An error occurred while Internet connection sharing was being enabled for the connection.
Internet ba lantı paylaşımı ba lantı için etkinleştirilirken bir hata oluştu. – Internet ba lantı paylaşımı etkinleştirilirken bir iç hata oluştu. Sistem yöneticinize başvurun.

763 Internet connection sharing cannot be enabled. There are two or more LAN connections in addition to the connection to be shared.
Internet ba lantı paylaşımı etkinleştirilemiyor. Paylaşılacak ba lantıya ek olarak iki veya daha fazla LAN ba lantısı var. – Ba lantının özelliklerini kapatıp yeniden açın. Internet ba lantı paylaşımı sekmesindeki Internet ba lantı paylaşımını etkinleştir seçme kutusu seçili olmalıdır. Listeden bir yerel a (LAN) ba lantısını seçin
764 No smart card reader is installed.
Yüklü akıllı kart okuyucusu yok. – Bir akıllı bir kart okuyucusu yükleyin.

765 Internet connection sharing cannot be enabled. A LAN connection is already configured with the IP address required for automatic IP addressing.
Internet ba lantı paylaşımı etkinleştirilemiyor. Bir LAN ba lantısı, otomatik IP adresleme için gerekli olan IP adresi ile zaten yapılandırılmış. – Internet ba lantı paylaşımı, ev a ının veya küçük ofis a ının yerel a (LAN) ba lantısını statik bir IP adresiyle yapılandırır. Sistemde aynı adresle yapılandırılmış başka bir a ba daştırıcısı var. Internet ba lantı paylaşımını etkinleştirmeden önce a ba daştırıcısının statik adresini de iştirin.

766 The system could not find any certificate.
Sistem herhangi bir sertifika bulamadı. – Sistem yöneticinize başvurun.

767 Internet connection sharing cannot be enabled. The LAN connection selected on the private network has more than one IP address configured. Reconfigure the LAN connection with a single IP address before enabling Internet connection sharing.
Internet ba lantı paylaşımı etkinleştirilemiyor. Özel a da seçilen LAN ba lantısının, birden fazla yapılandırılmış IP adresi var. Internet ba lantı paylaşımını etkinleştirmeden önce, LAN ba lantısını tek IP adresi ile yeniden yapılandırın. – Ek statik IP adreslerini kaldırın veya yerel a (LAN) ba lantısını DHCP kullanımı için yeniden yapılandırın.

768 The connection attempt failed because of failure to encrypt data.
Veri şifreleme başarısızlı ı nedeniyle ba lantı girişimi başarısız oldu. – Şifreleme gerekmiyorsa, şifrelemeyi devre dışı bırakıp yeniden deneyin.

769 The specified destination is not reachable.
Belirtilen hedefe erişilemiyor. – Belirti iniz hedef adresi geçersiz veya uzaktan erişim sunucusu kapalı. Hedef adresi denetleyip işlemi yeniden deneyin.

770 The remote machine rejected the connection attempt.
Uzaktaki makine ba lantı girişimini reddetti. – Uzaktaki bilgisayar bir arayan kimli i kuralı veya başka bir donanım ayarı nedeniyle ba lantınızı geri çeviriyor olabilir.

771 The connection attempt failed because the network is busy.
Ba lantı girişimi, a ın çok meşgul olması nedeniyle başarısız oldu. – Bekleyip daha sonra yeniden deneyin.

772 The remote computer’s network hardware is incompatible with the type of call requested.
Uzaktaki bilgisayarın a donanımı, istenen görüşme türü ile uyumsuz. – Sistem yöneticinize başvurun.

773 The connection attempt failed because the destination number has changed.
Ba lantı girişimi, hedef numarası de işti i için başarısız oldu. – Do ru numarayı girip yeniden deneyin.

774 The connection attempt failed because of a temporary failure. Try connecting again.
Ba lantı girişimi, geçici bir hata yüzünden başarısız oldu. Yeniden ba lanmayı deneyin. –
Bekleyip daha sonra yeniden deneyin. Bu hata bir zamanlama sorununa veya uzaktaki bilgisayardaki bir soruna işaret ediyor olabilir.

775 The call was blocked by the remote computer.
Arama uzaktaki bilgisayar tarafından engellendi. – Uzaktaki bilgisayar bir arayan kimli i kuralı, yalnızca belirli saatlerde ba lanılmaya izin veren bir zamanlama ilkesi veya başka bir ayar nedeniyle ba lantınızı önlüyor olabilir.

776 The call could not be connected because the destination has invoked the Do Not Disturb feature.
Arama ba lanamadı, çünkü hedef Rahatsız Etmeyin özelli ini ça ırdı. – Sistem yöneticinize başvurun.

777 The connection attempt failed because the modem on the remote computer is out of order.
Ba lantı girişimi, uzaktaki bilgisayardaki modem bozuk oldu u için başarısız oldu. – Sistem yöneticinize başvurun.

778 It was not possible to verify the identity of the server.
Sunucunun kimli i do rulanamadı. – Kimlik do rulama işleminde sunucu kendisini bilgisayarınıza tanıtır, bilgisayarınız da kendisini sunucuya tanıtır. Bu hatanın oluşması bilgisayarınızın sunucuyu algılamaması anlamına gelir.

779 To dial out using this connection, you must use a smart card.
Bu ba lantıyı kullanarak çevirme yapmak için, akıllı kart kullanmanız gerekir. – Bir akıllı kart yükleyin.

780 An attempted function is not valid for this connection.
Girişimde bulunulan işlev, bu ba lantı için geçerli de il. – Bir iç hata oluştu. Sistem yöneticinize başvurun. Ba lantıyı EAP için yapılandırmanız gerekiyor olabilir.

781 The encryption attempt failed because no valid certificate was found.
Geçerli sertifika bulunamadı ı için şifreleme girişimi başarısız oldu. -Sertifika isteyin

Tüm bu işlemler için bilgisayarla ilgili yazılım sorunları için teknolji alanında destek için güvenilir tek adres 11820

Dünyada sayılı TÜRKİYE’de bir ilk: 11820 Teknoloji Destek Hattı.

kaynak:  webhatti.com

Windows Tanımlanamayan Ağ Sorunları

Windows Tanımlanamayan Ağ Sorunlarının nedeni bilgisayar, modem, kablolama, isp gibi bir çok farklı noktadan olabilir. Kontrol etmeye bilgisayardan başlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızın Ağ ve Paylaşım Merkezi’ni açın. Ağ ve Paylaşım Merkezi’ni denetim masasında ya da ekranınızın sağ alt köşesindeki ağ işaretine tıklayarak
açabilirsiniz. Sağ tarafta Temel ağ bilgilerinizi görüntüleyin ve bağlantılarınızı kurun başlığı altında ağ haritanızı göreceksiniz. Bu harita üzerinde herhangi bir hata işareti görüyorsanız bu hata işaretine tıklayın ve sorunu Windows’un çözmesini deneyin. Sorun çözülmediyse Windows size sorunla ilgili bilgiler ve varsa hata kodu verecektir. Bu bilgiler ve hata kodu ile internet üzerinde araştırma yaparak hatanın tam olarak neden kaynaklandığını görebilir ve düzeltebilirsiniz.

Sorunu bu şekilde de çözemezseniz ağ ayarlarını kontrol edin. Ağ haritanızın altında Yerel Ağ Bağlantısına tıklayın. Açılan Yerel Ağ Bağlantısı Durumu penceresinden Özellikler butonuna basın. Açılan Yerel Ağ Bağlantısı Özellikleri penceresinin ortasındaki listeden Internet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4) satırına çift tıklayın. Karşınıza Internet Protokolü sürüm 4 Özellikkleri penceresi gelecektir. Bu penceredeki ayarların tümünün otomatik olarak al seçeneği seçili olduğundan emin olun. Gerekirse ayarları bu şekilde değiştirin ve Tamam butonuna basın. Daha sonra tekrar tamam butonuna basarak pencereleri kapatın.

Ağ ve Paylaşım Merkezi penceresinin sol tarafında Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin yazısına tıklayarak Ağ Bağlantıları ekranını açın. Burada kullandığınız ağ bağdaştırıcısına (Yerel Ağ Bağlantısı ya da Kablosuz Ağ Bağlantısı gibi) sağ tıklayarak devre dışı bırak seçeneğine tıklayın. Daha sonra tekrar bağlantı üzerinde sağ tıklayarak etkinleştir seçneğine tıklayın.

Ağınız hala tanımlanamıyorsa kablonuzu kontrol edin. Gerekirse başka bir kablo ile deneyin. Kablosuz ağ kullanıyorsanız eski modem bağlantılarını kaldırın ve kablosuz ağınıza yeniden şifre girerek tekrar bağlanın.

Sorun modeminizde olabilir. Modeminizin ayarlarını açarak kullanıcı adınızın ve şifrenizin girilip girilmediğinden ve doğru olduğundan emin olun. Gerekirse modem ayarlarını resetleyerek terar modem kurulumu yapabilirsiniz.

ADSL Modem Kurulumu için yardımcı bilgiler

Adsl hattınız üzerinden telefon görüşmesi de yapabilmeniz için Splitter (filtre) cihazı kullanmalısınız. Aksi takdirde telefon hattınızda parazit oluşabilir ve adsl bağlantınız da kopmalar yaşayabilirsiniz. Splitter cihazını yukarıdaki şemadaki gibi monte ediniz. Telefonunuzun paralel hatları varsa  her telefon için ayrı bir splitter kullanınız.

Adsl modeminizin kurulumu için bazı ayarlamalar yapmanız gerekmektedir.

  1. Bağlantı protokolü olarak  PPPoE LLC seçiniz.
  2. Modeminizin konfigürasyonunu VPI parametresi 8, VCI parametresi de 35 şekilde ayarlamanız gerekmektedir.
  3. Son olarak size bildirilen kullanıcı adınızı (sonuna @ttnet, @smiladsl.net, @turk.net hangi firmadan hizmet alıyorsanız uzantısını eklemeyi unutmayın) ve şifrenizi girerek modemi ayarlamalarını bitiriniz.

Bu parametrelerin girilmesi ve modem konfigürasyonu ile ilgili diğer sorunlarınız için 11820 Teknoloji Destek Hattını arıyarak yardım alabilirsiniz.

Submitted by HKN